zpět na přehled fakult

MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Pro přijímací řízení s nástupem ke studiu do letního semestru 2019/2020 je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v prosincovém termínu. 

Pro přijímací řízení do zimního semestru 2020/2021 je test OSP alternativou k přijímací zkoušce fakulty a můžete si zvolit, který z testů si napíšete. 

Výsledek můžete dokládat certifikátem (se žádostí o prominutí zkoušky, je třeba doložit úředně ověřenou kopii), nebo využít elektronického předání, které proběhne v datu následujícím po fakultou uznávaných termínech NSZ.

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

13. 6. 2020

27. 6. 2020

11. 7. 2020

30. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě