zpět na přehled fakult

MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).

Do studijních programů v českém jazyce můžete být přijati bez přijímací zkoušky na základě výsledku testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), pokud získáte percentil 60 a více. 

Výsledek můžete dokládat certifikátem (se žádostí o prominutí zkoušky, je třeba doložit úředně ověřenou kopii), nebo využít elektronického předání, které proběhne v datu následujícím po fakultou uznávaných termínech NSZ.

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

12. 12. 2020

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě