Osobné údaje

Na tejto stránke informujeme zákazníkov spoločnosti Scio o spôsoboch spracovania osobných údajov, o ich ochrane a všeobecne o politike spoločnosti Scio vo vzťahu k osobným údajom. Scio spracováva osobné údaje od mnohých rôznych zákazníkov: študentov, škôl, rodičov a ich detí, atď.

Kto je správca osobných údajov?

Správcom osobných údajov je spoločnosť www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, so sídlom Pobřežní 34, Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, časť C, vložka 10055. Ďalej tiež len Správca alebo spoločnosť Scio.

Správca pri spracovaní osobných údajov dodržiava povinnosti stanovené právnymi predpismi, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR).

Má spoločnosť Scio poverenca na ochranu osobných údajov?

Spoločnosť Scio nie je povinná v zmysle GDPR menovať poverenca na ochranu osobných údajov, i napriek tomu považuje ochranu osobných údajov za natoľko podstatnú, že na jeho menovanie pristúpila dobrovoľne. Spoločnosť Scio a ScioŠkoly, ktorých zriaďovateľom je spoločnosť Scio, majú spoločného poverenca.

Na poverenca je možné obrátiť sa so žiadosťou o akékoľvek informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ako aj za účelom uplatnenia akýchkoľvek práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Kontakt na poverenca na ochranu osobných údajov:
E-mail: poverenec@scio.cz
Telefón: 234 705 032

Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR)

GDPR je novou ucelenou právnou úpravou ochrany osobných údajov. Spoločnosť Scio, rovnako ako všetci ostatní správcovia a spracovatelia osobných údajov, je povinná riadiť sa týmto nariadením. Cieľom právnej úpravy GDPR je ochrana subjektov údajov pred neoprávneným zaobchádzaním s ich osobnými údajmi, a to vrátane umožnenia väčšej kontroly nad tým, čo sa s ich osobnými údajmi deje.

 

Národné porovnávacie skúšky

Kategórie spracovávaných osobných údajov

Aké základné údaje v rámci NPS spracovávame o klientoch a účastníkoch NPS?

 • Pri registrácii v e-shope (vytvorenie osobného profilu účastníka NPS): meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa.
 • Nad rámec tejto registrácie s ohľadom na charakter NPS ako podmienku na prijatie na vysokú školu a nutnosť overiť totožnosť účastníka NPS tiež dátum narodenia, resp. rodné číslo.
 • Pri platbe prevodom číslo účtu.
 • V osobnom profile sú uložené zakúpené produkty, ďalej tu účastník označí preferencie fakulty či fakúlt, na ktorú sa hlási.
 • Informácie sociodemografického charakteru v rámci dotazníka. Vyplnenie týchto dotazníkov prebieha v rámci realizácie skúšok a je dobrovoľné a dotazníky sú pseudonymizované.
 • Pri kontrole totožnosti účastníka číslo dokladu totožnosti.
 • Fotografie z miestnosti, kde sa skúška koná.
 • A samozrejme výsledky NPS.

V prípade, že má účastník NPS nejaké zdravotné obmedzenie, ktoré by pre neho mohlo znamenať sťažené absolvovanie NPS, môže požiadať o úpravu podmienok absolvovania NPS, v takom prípade nám poskytne informáciu o svojom zdravotnom obmedzení a my tento údaj spracovávame, spravidla v spolupráci so strediskom Teiresiás (Stredisko na pomoc študentom so špecifickými nárokmi Masarykovej univerzity v Brne). Stredisko Teiresiás posúdi predložené informácie a prípadné lekárske správy a rozhodne o spôsobe, akým majú byť podmienky skúšky modifikované. Spolupráca so strediskom Teiresiás prebieha na zmluvnom základe a údaje účastníkov sú týmto spôsobom spracovávané len počas doby nevyhnutnej na úpravu podmienok NPS. Informácie o modifikácii skúšky (nie o zdravotnom obmedzení) predkladáme na vyžiadanie fakulte.

Podobne nám môže účastník NPS oznámiť, že je ľavák a my túto skutočnosť pri konaní skúšky zohľadníme.

Účel spracovania osobných údajov 

Prečo údaje spracovávame:

 • plnenie zmluvy so subjektom údajov, teda za účelom poskytnutia služby – účasti na Národných porovnávacích skúškach, vyhodnotenie skúšky a oznámenie výsledku účastníkovi,
 • na základe pokynu, ktorý nám účastník udelí v osobnom profile, odovzdávame výsledok zvolenej fakulte či fakultám,
 • e-mailovú adresu môžeme využívať tiež na zaslanie e-mailov s informáciami o NPS alebo o súvisiacich produktoch spoločnosti Scio; iné informácie zasielame prostredníctvom e-mailu len na základe poskytnutého súhlasu,
 • dotazníkový prieskum na štatistické a výskumné účely,
 • číslo dokladu totožnosti na reklamácie zo strany fakúlt a na vyvrátenie spochybňovania prítomnosti konkrétneho účastníka na mieste skúšky,
 • fotografie, príp. video zábery z miestností, v ktorých prebiehajú NPS na zaistenie a budúce overenie regulárneho priebehu skúšky.

Právny titul spracovávania osobných údajov

Čo nás oprávňuje tieto osobné údaje spracovávať, prípadne prečo musíme tieto údaje spracovávať?

 • Základné osobné údaje môžeme a zároveň aj musíme spracovávať preto, aby sme mohli splniť uzavretú zmluvu – teda poskytnúť účastníkovi NPS službu, ktorú si kúpil.
 • Rovnako tak nás uzavretá zmluva zaväzuje k tomu, aby sme údaje o účastníkovi vrátane výsledku NPS odovzdali vybranej fakulte či fakultám.
 • Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti nám (za splnenia predpísaných podmienok) umožňuje, aby sme svojich zákazníkov e-mailom alebo napríklad sms oslovovali s ponukou našich ďalších podobných produktov, rovnako tak môžeme oslovovať aj tých, ktorí nie sú našimi zákazníkmi, pokiaľ nám na to dali súhlas (v zmysle GDPR tak robíme na základe oprávneného záujmu správcu), bližšie informácie nájdete tu.
 • Číslo dokladu totožnosti na základe oprávneného záujmu správcu.
 • Údaje o zdravotných či iných obmedzeniach pri účasti na NPS spracovávame zásadne len na základe výslovného súhlasu účastníka NPS.
 • Údaje v rámci dotazníkového prieskumu – vyplnenie dotazníka je úplne dobrovoľné, vyplnenie či nevyplnenie nemá žiadny vplyv na vyhodnotenie skúšky, údaje sú spracovávané výhradne na základe súhlasu účastníka NPS.

Doba spracovávania osobných údajov

Údaje v listinnej podobe (záznamové hárky, dotazníky, zoznamy na kontrolu totožnosti) spracujeme do elektronickej podoby ihneď po skončení daného termínu NPS. Listiny sú potom uložené v zabezpečenom sklade pre prípad, že by sa vyskytol problém s elektronickou podobou údajov.

Záznamové hárky a zoznamy na kontrolu totožnosti sú archivované do ukončenia prijímacieho konania, t.j. do 1. októbra roku, v ktorom končí prijímacie konanie, v rámci ktorého majú byť výsledky NPS použité, potom sú skartované.

Dotazníky a protokoly zo skúšok sú skartované najneskôr 1 mesiac odo dňa konania skúšky.

Naskenované záznamové hárky, zoznamy na kontrolu totožnosti a ďalšie materiály v elektronickej podobe (napríklad protokoly zo skúšok, fotografie z miesta konania skúšky) sú pre prípad reklamácie zo strany fakúlt zálohované na serveri spoločnosti Scio po dobu 3 rokov od ukončenia prijímacieho konania v danom akademickom roku.

Naskenované dotazníky sú zálohované na serveri spoločnosti Scio po dobu maximálne 6 mesiacov. Tieto zálohy nie sú bežne prístupné pracovníkom spoločnosti Scio, sprístupnia sa len v prípade potreby.

Všetky osobné údaje vrátane výsledku NPS sú teda ďalej spracovávané už len v elektronickej podobe. Údaje sú uložené na serveri spoločnosti Scio a sú zálohované na záložnom serveri. Na ochranu dát na serveroch sú prijaté všetky nevyhnutné technické opatrenia tak, aby bolo eliminované riziko straty či úniku údajov. K samotným údajom potom majú prístup len tí pracovníci spoločnosti Scio, ktorí sú riadne preškolení o ochrane osobných údajov a správnych postupov zaručujúcich, že nedôjde k strate či úniku údajov alebo výsledku, alebo k ich poškodeniu. Okruh pracovníkov, ktorí majú k údajom prístup, je obmedzený len na tých, ktorí ich nevyhnutne potrebujú. Tieto opatrenia u nás fungujú a fungovali vzhľadom na charakter NPS a nutnosti zaistiť ich úplnú dôvernosť a dôveryhodnosť už dávno v časoch, keď GDPR bolo len náhodným zhlukom písmen.

Po skončení NPS a odovzdaní výsledkov fakultám uchovávame údaje v databázach takto:

Učastník zostáva registrovaným zákazníkom, má svoj osobný profil v databáze e-shopu, aby tu mohol v budúcnosti opäť nakupovať. V tejto databáze nie sú výsledky NPS prístupné (sú zneprístupnené do konca augusta daného akademického roka). Tieto údaje môžeme kedykoľvek zmazať na základe žiadosti účastníka, inak sú mazané po uplynutí doby 5 rokov.

Údaje účastníka tiež zostávajú na účtovných dokladoch počas zákonom stanovenej doby na archiváciu účtovných dokladov.

Ďalšie spracovanie údajov účastníka vrátane  výsledku NPS sú spracovávané výhradne v pseudonymizovanej podobe. To robíme tak, že namieste mena, priezviska a dátumu narodenia resp. rodného čísla pridelíme kód – tzv. hash. Z hasha nie je možné spätne zistiť identitu účastníka, preto nikto, kto s touto databázou pracuje a spracováva ju pre rôzne vedecké či štatistické účely, nemôže zistiť identitu účastníka. Priradiť znova tieto pseudonymizované údaje ku konkrétnemu človeku je možné len vtedy, pokiaľ sa znova vytvorí hash zadaním určitých osobných údajov účastníka a podľa hasha sa potom vyhľadajú údaje z databázy. Teda na to, aby ktokoľvek mohol zistiť, aký výsledok NPS (a ďalšie súvisiace údaje) mal konkrétny účastník NPS, musel by mať k dispozícii identifikačné údaje účastníka, algoritmus na vytvorenie hasha a pseudonymizovanú databázu. Tieto tri časti neuchovávame spoločne, riziko neoprávneného prístupu k všetkým údajom, vrátane výsledkov NPS, je teda úplne eliminované. Navyše identifikačné údaje po uplynutí doby 5 rokov úplne vymazávame, takže zistiť starší výsledok NPS je možné len v prípade, že nám sám účastník dá znova údaje, z ktorých by sme mohli vytvoriť znova hash na vyhľadanie výsledku k pseudonymizovanej databáze. Pre nás sú od toho okamihu údaje úplne anonymné, nie sme bez ďalších údajov schopní zistiť, čí je ktorý výsledok. 

Identifikačné údaje v súvislosti s dotazníkovým šetrením sú ihneď po spracovaní dát z dotazníka vymazané. K spracovaniu dát z dotazníka dochádza tak, že prostredníctvom identifikátora prepojíme dáta z dotazníka s výsledným percentilom účastníkov a ďalšími základnými sociodemografickými údajnmi získanými v rámci prihlášky na NPS (napr. pohlavie, rok narodenia). Po doplnení týchto dodatočných údajov následne z databázy vymažeme všetky identifikačné kódy, takže potom už nebude možné zistiť, ako konkrétni účastníci na otázky v dotazníku odpovedali.

Ako odovzdávame výsledky NPS fakultám?

Ako sme uviedli predtým – výsledok NPS konkrétneho účastníka odovzdávame fakulte či fakultám výhradne na základe pokynu, ktorý nám tento účastník dá vo svojom osobnom profile. Tento pokyn môže byť daný jednak ako pokyn na poskytnutie výsledkov konkrétnej fakulte, ktorá o to požiada. V spolupráci s fakultami je teda potrebné urobiť priradenie výsledku NPS k uchádzačovi o štúdium  na fakulte. Toto priradenie si môže urobiť fakulta sama alebo ho urobí spoločnosť Scio tak, že spracuje databázu uchádzačov o štúdium na tejto škole a tým z nich, ktorí sa zúčastnili NPS a dali pokyn na odovzdanie výsledku tejto fakulte, priradí výsledok NPS. Toto odovzdanie výsledkov, resp. priradenie výsledkov k jednotlivým uchádzačom prebieha na základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretej medzi príslušnou fakultou a spoločnosťou Scio. Na priraďovanie sa využíva zabezpečená aplikácia spoločnosti Scio určená na tento účel. V prípade, že nám fakulta odovzdáva na základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov vlastnú databázu uchádzačov o štúdium, uchovávame túto databázu počas doby spracovania (priradenie výsledkov) a ďalej prípadne počas doby uvedenej v zmluve, najdlhšie však dobu záručnej lehoty na služby, ktorá pre fakulty znamená 3 roky.    

 

On-line NSZ

Při realizaci NSZ v distanční formě, tedy v případě, kdy účastník NSZ zkoušku absolvuje z domova z počítače připojeného přes internet k testovacímu rozhraní, je mimo výše uvedené údaje a způsoby a účely jejich zpracování nutné zpracovávat další osobní údaje takového účastníka za účelem ověření regulérnosti zkoušky.

Jaké údaje budeme zpracovávat?

V první řadě je třeba ověřit totožnost účastníka. Stejně tak, jako probíhá ověření totožnosti na místě konání prezenčních NSZ podle průkazu totožnosti, který účastník předloží při prezenci, je třeba, aby účastník ověřil svoji totožnost prostřednictvím videozáznamu, resp. fotografie provedené kamerou kdy před kamerou přidrží účastník svůj průkaz totožnosti. Totožnost účastníka ověří na základě fotografie průkazu a fotografie účastníka pověřený pracovník společnosti Scio.

Následně budou po celou dobu zaznamenávány obraz z kamery a zvuk z mikrofonu a po dobu samotné zkoušky také veškerá činnost na počítači, na kterém testování probíhá. Tyto záznamy bude vyhodnocovat tzv. „umělá inteligence“ testovací aplikace. V případě, že tato „umělá inteligence“ vyhodnotí záznam tak, že jeho obsah nasvědčuje nějakému porušení stanovených pravidel a tudíž ohrožení regulérnosti zkoušky, zobrazí se záznam pověřenému pracovníkovi prověření záznamu a rozhodnutí o tom, zda je zkouška vyhodnocena jako neregulérní. Rozhodnutí o regulérnosti či neregulérnosti zkoušky nikdy není činěno automaticky „umělou inteligencí“, každé automatické vyhodnocení prověřuje pracovník společnosti Scio a je to on, kdo rozhoduje o regulérnosti zkoušky.

Bez pořizování záznamů nelze on-line NSZ realizovat, neboť by nebylo možné ověřit regulérnost zkoušky a bez toho by žádná fakulta nemohla výsledek NSZ uznávat ve svém přijímacím řízení jako kritérium pro přijetí.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Fotografie průkazu totožnosti a fotografie účastníka k ověření totožností slouží výhradně k tomuto ověření. Obě fotografie budou uchovány pro případnou kontrolu 30 dní po zkoušce, pak budou smazány.

Záznamy ze zkoušky budou smazány po té, co dojde k vyhodnocení daného termínu on-line NSZ, nejpozději do 30 dní od termínu on-line NSZ. Výjimku činí záznamy zkoušky účastníků, jejichž zkouška byla vyhodnocena jako neregulérní a nebyla proto vyhodnocena, a to pro případ, že by účastník později vyhodnocení zkoušky jako neregulérní rozporoval a záznam zkoušky by byl nezbytný pro přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Komu údaje předáváme?

Vaše údaje (záznamy) nebudeme nikomu předávat. Při testování spolupracujeme se společností Janison Solutions Pty Ltd, která vyvinula a provozuje testovací rozhraní (webovou aplikaci), jež pro on-line NSZ využíváme.

Při testování je dále používána aplikace ProctorTrack kterou vyvinula společnost Verificient Technologies, Inc. a která „hlídá“ při testování váš počítač, pořizuje a ukládá záznamy. Tato společnost se však na samotném testování nikterak nepodílí, pouze data (záznamy z videokamery, mikrofonu a počítače) pro společnost Scio ukládá na svém serveru.

Obě společnosti (Janison Solutions Pty Ltd a Verificient Technologies, Inc.) jsou zavázány coby zpracovatelé osobních údajů k ochraně osobních údajů v souladu s GDPR. Veškerá data jsou uložena na serverech umístěných na území Evropské unie.

Poznámka:

V aplikaci ProctorTrack se před zahájením samotného testování zobrazí každému účastníkovi "Zásady zpracování osobních údajů společnosti Verificient". Tyto zásady společnosti Verificient jsou obecné a touto společností standardně využívané pro její služby, zejména pak obsahují mnohem větší rozsah zpracovávaných osobních údajů, než v jakém budou zpracovávány osobní údaje v rámci on-line NSZ, kdy je rozhraní ProctorTrack využívané pouze jako nástroj pro "hlídání" při testování, nikoliv jako komplexní služba. V případě rozporu mezi Zásadami společnosti Verificient Technologies a touto informací o zpracování osobních údajů v rámci on-line NSZ, platí vždy tato Informace společnosti Scio.

 

Používanie cookies

Informácie o použití cookies na týchto webových stránkach

Tieto webové stránky využívajú na personalizáciu webu a jeho pohodlnejšie prechádzanie súbory cookies

Čo sú súbory cookies a na čo sa používajú?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená stránka odošle do prehliadača a ktoré umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve webovej stránky, takže pri ďalšej návšteve tieto údaje nemusíte opakovane zadávať. Cookies je možné predstaviť si ako akúsi pamäť webovej stránky. Súbory cookies je možné tiež používať na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielené on-line inzercie, teda na zobrazovanie len takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k akémukoľvek zneužitiu prihlasovacích údajov. 

Aké cookies sú na našom webe použité?

Cookies na našich stránkach môžeme rozdeliť na dve skupiny:

 • Prvou skupinou sú naše vlastné cookies, ktoré používame hlavne na individualizáciu webu alebo na podporu priebehu objednávania v našom e-shope. Ide o cookies ukladajúce napr. naposledy navštívené sekcie stránok alebo obsah košíka v e-shope.
 • Druhou skupinou cookies sú cookies tretích strán súvisiace s implementáciou niektorých prvkov do webových stránok, bez ktorých by tieto prvky väčšinou ani nemohli fungovať. Ide o napr. Google a jeho Google Analytics a HotJar (štatistiky a informácie o pohybe návštevníkov na webe), Facebook (na zobrazenie informácií z našej stránky na Facebooku priamo na webových stránkach), YouTube, SnackTool (nástroj n azobrazenie tlačených časopisoch v on-line podobe pre naše Perpetuum, Ako na VŠ), Tockify (nástroj na podporu fungovania kalendára na homepage Scio). Tawk.to (nástroj na pomoc zákazníkom na webe). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k zápisu týchto údajov. Naopak, máme prístup k niektorým ukladaným údajom v rámci deklarovaných funkcionalít jednotlivých cookies.

Je možné použitie cookies odmietnuť?

Štandardné webové prehliadače, ako sú Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome, Opera a ďalšie, umožňujú správu súborov cookies, v prehliadači je možné cookies zmazať, úplne zakázať či povoliť len pre niektoré stránky.

V prípade, že vo svojom prehliadači nastavíte blokovanie cookies, môžete naše webové stránky bežne používať, ale niektoré prvky stránok budú nefunkčné.

Práva subjektov údajov

Každý, ktorého osobné údaje sú správcom spracovávané (ďalej len „subjekt údajov“), má nasledujúce práva. Za dieťa ich potom môže uplatniť zákonný zástupca.

Právo na prístup

Každý má právo dozvedieť sa, či sú, alebo nie sú jeho údaje spracovávané – pokiaľ áno, potom má právo získať prístup k týmto údajom a ďalej k informáciám o účeloch, kategóriách údajov, príjemcoch, dobe uloženia, o práve podať sťažnosť, o zdroji údajov (pokiaľ nie sú od subjektu), že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a ďalej má právo získať kópiu týchto údajov.

Právo na informácie

Správca informuje subjekty údajov o všetkých spôsoboch spracovania ich osobných údajov, a to nech už ide o údaje získané od subjektu údajov, tak aj v prípade, že údaje získa iným spôsobom. Subjekt údajov má tiež právo požiadať Správcu o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov a Správca mu vyhovie.

Právo na opravu

Subjekt údajov má právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie

Subjekt údajov má právo, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu týkajú a Správca ich vymaže. Podmienkou na vymazanie však je splnenie niektorej podmienky stanovenej GDPR:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, za ktorým boli zhromaždené.
 • Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuj zároveň iný právny dôvod (titul) na spracovanie.
 • Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu a neexistuje žiadny prevažujúci dôvod na spracovanie.
 • Osobné údaje sú spracované protiprávne.
 • Vymazanie ukladá právny predpis.
 •  Ide o údaje o dieťati zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti.

Právo na prenositelnost údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu Správca bránil. Toto právo sa vzťahuje na prípady výslovne uvedené v GDPR, teda pokiaľ sú údaje spracovávané na základe súhlasu alebo zmluvy a zároveň pokiaľ sú údaje spracovávané automatizovane. V prípade osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Scio k takejto situácii bežne nedochádza.

Právo vzniesť námietku

Subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a Škola ďalej takéto údaje nespracováva v prípade:

Ide o spracovanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie úloh vo verejnom záujme alebo na ňom má oprávnený záujem správca a správca nepreukáže prevažujúci záujem na spracovávaní nad právami a slobodami subjektu údajov.
Ide o spracovanie na účely priameho marketingu.

Právo odvolať súhlas

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov poskytnutom subjektom údajov, má tento subjekt údajov právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť

Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

produkty